Kámen zmizelého pro Josefa Doskočila

2. listopadu 2022 byl položen kámen zmizelého za Josefa Doskočila před budovu polikliniky Stomcentrum na ulici Komenského 182 v Kolíně. Zde za první republiky sídlila Okresní nemocenská pojišťovna, v níž pan Doskočil pracoval a kde byl zatčen. V souladu s kritérii Guntera Demniga, který kameny zhotovuje (viz https://www.stolpersteine.eu/en/faq/) byl umístěn na tomto místě, kde byl Josef Doskočil naposledy svobodný. Původně zvažované položení před někdejší bydliště manželů Doskočilových v ulici U hřiště 674 bylo z tohoto důvodu zavrhnuto.

Aktu kladení kamene zmizelého se z pamětníků zúčastnila paní Libuše Janyšová a pan Jiří Doskočil, z rodinných příslušníků paní Jana Hartigová s manželem. Ze zástupců Doskočilova rodného města Žabonosy přijal pozvání pan starosta Štefan Psota a paní kronikářka, Mgr. Jana Fliegerová. Za město Kolín byl přítomen pan starosta Michael Kašpar. Celkovou organizaci zajistila PhDr. Miroslava Jouzová, Ph.D. Vlastní umisťování kamenů provedli pracovníci Střední odborné školy stavební a Středního odborného učiliště stavebního Kolín.

V kolektivu KVH Pevnost Mikulov jsme myšlenku kamene zmizelého pro Josefa Doskočila vedli v patrnosti od konce roku 2021. Vzhledem k tehdy nedávné zkušenosti s realizací kamene pro Ing. Karla Hladečka jsme myšlenku představili pamětnici, paní Libuši Janyšové, s níž jsme byli v kontaktu. Paní Janyšová projevila zájem o tuto formu připomínky svého předka. Následně bylo možné zahájit konkrétní jednání s paní doktorkou Jouzovou. Navrhli jsme text na kámen a sepsali průvodní dopis k osobě Josefa Doskočila. Text kamene byl přijat bez výhrad.

Výrobu kamene uhradila paní Libuše Janyšová, za což jí patří velké poděkování. Naši práci v rámci této akce podpořilo vinařství Pazderka a vinařství Tanzberg.

Další informace, které považujeme za důležité, ovšem nesourodé, uvádíme v bodech:

1) Stránku se základními informacemi o Josefu Doskočilovi na Wikipedii založil kolektiv KVH Pevnost Mikulov 9. 1. 2021.

2) Před pokládáním kamene zmizelého pro pana Doskočila jsme podnikli prohlídku polikliniky Stomcentrum za účelem poznání bývalých prostor jeho pracoviště. Je samozřejmé, že se interiéry do značné míry proměnily rekonstrukcemi. Například schodiště však působí původním dojmem. Výběr z pořízených fotografií zveřejníme v galerii na Rajčeti.

3) Stejný portrét Josefa Doskočila, který jsme věnovali paní Janyšové a panu starostovi obce Žabonosy, bychom rádi nechali umístit na vhodné místo v poliklinice Stomcentrum. Zahájili jsme s tím související jednání.

4) Pravopisnou otázkou spojenou s psaním spojení „kámen zmizelého“ jsme se rovněž zabývali. Obrátili jsme se na telefonickou poradnu Jazykové poradny Ústavu pro jazyk český AV ČR. Dozvěděli jsme se, že se jedná o slova obecná a mají se proto psát (navzdory veškerým pocitům) s malým písmenem.

Na závěr připojujeme proslov, přednesený Helenou Novotnou v průběhu instalace kamene.

Vážené dámy, vážení pánové,
 
sešli jsme se před budovou, v níž za první republiky sídlila Okresní nemocenská pojišťovna. Pracoval zde pan Josef Doskočil, jeden z bojovníků proti nacismu, kteří se zasloužili o osvobození našeho státu. Jelikož byl Josef Doskočil na pracovišti zatčen, kámen se pokládá na tomto místě, kde byl naposledy svobodný.
 
Josef Doskočil se narodil 5. května 1892 v Žabonosích v dělnické rodině. Vyučil se strojníkem, pracoval však v Okresní nemocenské pojišťovně v Kolíně jako pokladník. Byl ženatý s Františkou Doskočilovou. Manželství bylo bezdětné.
 
Doskočil byl redaktorem periodika Středočeské hlasy od 6. ledna 1938 do konce roku; byl také členem okresního výboru a členem městské rady v Kolíně. Josef Doskočil byl dále členem Kuratoria kolínské obchodní akademie a činovníkem Dělnické tělocvičné jednoty v Kolíně. Pokud jde o politické smýšlení, patřil do Československé sociální demokracie. Josef Doskočil předsedal spolku pro péči o zdraví pracujícího lidu v Kolíně zvaného „Budoucnost“. Působil také v rámci Dělnické akademie v Kolíně.
 
Josef Doskočil se za druhé světové války zapojil do protinacistického odboje. Jeho odbojovou činnost nelze zcela přesně datovat, hrubě ji můžeme ohraničit na období od prosince 1939 do října 1942. Doskočil pracoval v rámci kolínské pobočky celorepublikové skupiny Petiční výbor Věrni zůstaneme, kterou v Kolíně vedl Ing. Karel Hladeček (za něj byl kámen zmizelého instalován v loňském roce). Zaměřoval se zejména na přípravu revolučních národních výborů na Kolínsku, a také fungoval jako zástupce vedoucího skupiny, inženýra Hladečka.
 
Gestapo odhalilo činnost pražského odbojového vedení a zabavené materiály je dovedly mj. na Kolínsko. Josef Doskočil byl zatčen 27. října 1942 dopoledne zde, na svém pracovišti v Okresní nemocenské pojišťovně. Byl vězněn v Kolíně, Kutné Hoře, Mladé Boleslavi, v Praze na Pankráci, v Malé pevnosti v Terezíně, v Norimberku a v Mnichově. Doskočil byl vyšetřován pro přípravu velezrady. Lidový soud v Norimberku odsoudil Josefa Doskočila k trestu smrti, na základě čehož byl 12. září 1944 v Mnichově popraven.
 
V roce 1946 byl Josef Doskočil oceněn Československým válečným křížem 1939 In Memoriam. Památku Josefa Doskočila připomíná pamětní deska umístěná na pomníku padlým v 1. světové válce, který stojí v blízkosti železniční stanice Žabonosy. Doskočilovo jméno je také uvedeno na památníku obětem 2. světové války z řad československých sociálních demokratů, který se nachází na hřbitově v Kolíně. Kámen zmizelého tak představuje další z prostředků uchování památky na tohoto odbojáře.
 
Životní příběh Josefa Doskočila je předmětem výzkumu KVH Pevnost Mikulov v rámci projektu Ing. Karel Hladeček v souvislosti s tím, že se jednalo o spolupracovníky v rámci skupiny Petiční výbor Věrni zůstaneme. V knize, kterou připravujeme, plánujeme zveřejnit také medailon Josefa Doskočila.
 
Nejnovější poznatek, pocházející z rešerše v Národním archivu, se týká přesunu ostatků Josefa Doskočila z Mnichova do vlasti. Ukázalo se, že v roce 1947 žádala Doskočilova manželka o převoz jeho ostatků. Převoz nicméně nebyl proveden a ostatky zůstaly v Mnichově.
 
Za podpoření realizace tohoto kamene zmizelého děkujeme
- paní doktorce Jouzové, která koordinovala celý proces,
- panu archiváři Pejšovi, který byl nápomocný s adresou Okresní nemocenské pojišťovny,
- městu Kolín za souhlas s umístěním kamene,
- a především paní Janyšové za finanční i osobní podporu.
 

DĚKUJEME

signal-2022-11-02-142717-5

Na webové stránce https://www.jeruzalemnalabi.cz/stolpersteiny, informující o kamenech zmizelých v Kolíně, je kámen Josefa Doskočila uveden pod číslem 36.

Příspěvek byl publikován v rubrice Karel Hladeček. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Komentáře nejsou povoleny.